P22. Hệ Thống Quản Lý Lean-Tier Meeting

Tóm tắt: Vận hành một hệ thống sản xuất không chỉ tập trung vào quản

P16. Trực Quan Hóa Bảng Chỉ Số Hiệu Quả Vận Hành

Để duy trì và cải thiện năng suất của người vận hành, nhà quản lý