P09. Dao động trong quy trình là gì?

Six Sigma – Dao động trong quy trình Định nghĩa và ý nghĩa của Six