Hệ Thống Quản Lý Lean-Cuộc Họp Các Cấp

Daily Lean Management-Tier Meeting (Part 1) NGUYỄN NGỌC HIỀN Tóm tắt: Vận hành một hệ thống sản xuất không chỉ tập trung vào quản lý 4M (người, vật liệu, máy móc, phương pháp) và một E (môi trường) mà còn kiểm soát thông tin sản xuất. Thông tin này có thể xuất phát từ công […]