Mô hình lập kế hoạch hàng tồn kho

NGUYỄN NGỌC HIỀN Tóm tắt: Sự phức tạp trong việc quản lý hàng tồn kho trong một doanh nghiệp thực sự là rất nổi bật, điều này làm tăng nhu cầu về mô hình để tính toán hợp lý mức tồn kho (như cổ phiếu an toàn,..). Các mức cổ phiếu này được tính bằng […]