Các Cấp Độ Tư Duy

Levels of Cognition NGUYỄN NGỌC HIỀN Tóm tắt: Chu trình cải tiến DMAIC [Define (Xác định), Measure (Đo lường), Analyze (Phân tích), Improve (Cải thiện), Control (Kiểm soát)] mô tả các bước cải tiến quy trình một cách có hệ thống theo phương pháp Six Sigma. Song song với cách tiếp cận DMAIC, cách thức […]