Các Chỉ Số KPIs Thông Dụng Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Giày

CUbiquitous KPIs in Footwear Industry NGUYỄN NGỌC HIỀN Tóm tắt: Nếu bạn muốn duy trì, phát triển và cải tiến một quy trình vận hành nào đó thì trước tiên bạn phải biết quy trình đó đang hoạt động hiệu quả ở mức độ nào so với các mục tiêu được đề ra. Là người […]