Tái thiết kế hệ thống thu bụi trong quy trình đánh bóng EVA

Nguyễn Ngọc Hiền Không chỉ kỹ thuật phân tích dữ liệu quan trọng trong Vận Hành Tối Ưu (Operations Excellence), mà tư duy kỹ thuật đóng một vai trò quan trọng để giải quyết vấn đề cũng như tối đa hóa hiệu quả và hiệu suất của các quy trình liên quan. Bài này trình […]

Mô hình lập kế hoạch hàng tồn kho

NGUYỄN NGỌC HIỀN Tóm tắt: Sự phức tạp trong việc quản lý hàng tồn kho trong một doanh nghiệp thực sự là rất nổi bật, điều này làm tăng nhu cầu về mô hình để tính toán hợp lý mức tồn kho (như cổ phiếu an toàn,..). Các mức cổ phiếu này được tính bằng […]

Các Cấp Độ Tư Duy

Levels of Cognition NGUYỄN NGỌC HIỀN Tóm tắt: Chu trình cải tiến DMAIC [Define (Xác định), Measure (Đo lường), Analyze (Phân tích), Improve (Cải thiện), Control (Kiểm soát)] mô tả các bước cải tiến quy trình một cách có hệ thống theo phương pháp Six Sigma. Song song với cách tiếp cận DMAIC, cách thức […]

Các Chỉ Số KPIs Thông Dụng Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Giày

CUbiquitous KPIs in Footwear Industry NGUYỄN NGỌC HIỀN Tóm tắt: Nếu bạn muốn duy trì, phát triển và cải tiến một quy trình vận hành nào đó thì trước tiên bạn phải biết quy trình đó đang hoạt động hiệu quả ở mức độ nào so với các mục tiêu được đề ra. Là người […]

Hệ Thống Quản Lý Lean-Cuộc Họp Các Cấp

Daily Lean Management-Tier Meeting (Part 1) NGUYỄN NGỌC HIỀN Tóm tắt: Vận hành một hệ thống sản xuất không chỉ tập trung vào quản lý 4M (người, vật liệu, máy móc, phương pháp) và một E (môi trường) mà còn kiểm soát thông tin sản xuất. Thông tin này có thể xuất phát từ công […]