P11. Lean Six Sigma là gì?

Tìm hiểu Lean Six Sigma (LSS) LSS được phát triển từ hai phương pháp quản [...]

P10. Cải tiến là gì?

Giới thiệu cải tiến là gì Trong môi trường kinh doanh và công nghiệp ngày [...]

P09. Dao động trong quy trình là gì?

Six Sigma – Dao động trong quy trình Định nghĩa và ý nghĩa của Six [...]

P08. Các hoạt động tạo giá trị và lãng phí là gì?

Các hoạt động tạo giá trị và lãng phí là gì trong Lean Six Sigma? [...]

P07. Lean Six Sigma – Cấp độ đai trắng (White Belt)

Giới thiệu khóa học Lean Six Sigma (LSS) là một trong những phương pháp luận [...]

P06. Hành trình triển khai Lean tại Nike – NOS (Nike Operation System), Giai Đoạn 3

Lean là gì tại Nike: Hiểu rõ khái niệm và tầm quan trọng tại Nike [...]

P05. Hành trình triển khai Lean tại Nike – NOS (Nike Operation System), Giai Đoạn 2

Cải tiến quy trình sản xuất với Lean: Chìa khóa thành công trong ngành công [...]