P21. Ứng Dụng ANOVA Trong Chất Lượng

ANOVA là viết tắt của từ ANalysis Of VAriance. ANOVA là một phương pháp thống [...]

P20. Các Chỉ Số KPIs Thông Dụng Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Giày

Tóm tắt: Nếu bạn muốn duy trì, phát triển và cải tiến một quy trình [...]

P19. Phương Pháp Tính OEE Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Giày

Tóm tắt: OEE, overall equipment effectiveness, là một thuật ngữ cũng như thông số phổ [...]

P18. Các Cấp Độ Tư Duy

Tóm tắt: Chu trình cải tiến DMAIC [Define (Xác định), Measure (Đo lường), Analyze (Phân tích), [...]

P17. Mô Hình Lập Kế Hoạch Hàng Tồn Kho

Lới ích của mô hình Quản Lý Tồn Kho Mô hình quản lý tồn kho [...]

P16. Trực Quan Hóa Bảng Chỉ Số Hiệu Quả Vận Hành

Để duy trì và cải thiện năng suất của người vận hành, nhà quản lý [...]

P15. Cải tiến Hệ Thống Thu Bụi Trong Quy Trình Đánh Bóng EVA

Lên ý tưởng cải tiến Không chỉ kỹ thuật phân tích dữ liệu quan trọng [...]

P14. Phương Pháp Chuyển Đổi Nhanh (SMED)

Chuyển Đổi Nhanh (Single-Minute Exchange of Die) Một trong những công cụ cải tiến sản [...]

2 Các bình luận

P13. Đặc Tính Của Sản Xuất Tinh Gọn (Lean Production Systems)

Ngày nay, một lượng lớn dữ liệu đã được tạo ra và làm tăng nhu [...]

P12. Lean Six Sigma Tại Việt Nam

Lean Six Sigma tại Việt Nam Lean Six Sigma là một bộ công cụ và [...]