P13. Đặc Tính Của Sản Xuất Tinh Gọn (Lean Production Systems)

Các Đặc Tính Của Sản Xuất Tinh Gọn (Lean Production Systems)

Ngày nay, một lượng lớn dữ liệu đã được tạo ra và làm tăng nhu cầu phân tích dữ liệu. Dữ liệu không chỉ ở dạng số liệu, mà còn ở dạng văn bản. Điều đó dẫn đến thuật ngữ khoa học dữ liệu (data science) nói chung và Khai Thác Dữ Liệu Văn Bản (Text Mining) nói riêng.

Sử dụng phương pháp Khai Thác Dữ Liệu Văn Bản, bài viết sau đây, cụ thể là Tổng Quan Lý Thuyết với Khai Thác Dữ Liệu Văn Bản (Literature Review with Text Mining), trình bày các đặc tính vốn có của hệ thống Sản Xuất Tinh Gọn.

Thông qua bài viết này, người đọc không cần phải đọc một trăm trang hoặc một chục cuốn sách để tìm ra:

1. Các rào cản trong triển khai hệ thống Lean (Lean Barriers) là gì?

2. Các yếu tố thành công trong triển khai hệ thống Lean (Lean success factors) là gì?

3. Quy trình thực hiện tinh gọn điển hình (Lean implementation process) là gì?

Ngoài ra, bài viết này cũng chính là kết quả nghiên cứu hoàn chỉnh và được công bố tại hội nghị:

Sieckmann, F., Ngọc, H., Helm, R., Kohl, H. (2018). Implementation of lean production systems in small and medium-sized pharmaceutical enterprises Procedia Manufacturing, 21(2017), 814–821. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.188

Tham gia chương trình: Lean Six Sigma

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *