Mô hình lập kế hoạch hàng tồn kho

NGUYỄN NGỌC HIỀN

Tóm tắt: Sự phức tạp trong việc quản lý hàng tồn kho trong một doanh nghiệp thực sự là rất nổi bật, điều này làm tăng nhu cầu về mô hình để tính toán hợp lý mức tồn kho (như cổ phiếu an toàn,..). Các mức cổ phiếu này được tính bằng hàng chục công thức. Để đưa các công thức vào mặt trời, tôi cẩn thận kết nối từng công thức một, cuối cùng dẫn đến mô hình lập kế hoạch hàng tồn kho như minh họa:

Mô tả

Biểu đồ dòng chảy này cho thấy một công thức đáng kinh ngạc để đủ điều kiện số lượng cổ phiếu an toàn trong quản lý hàng tồn kho. Điều này sẽ giúp bạn tính toán mức tồn kho đủ để bù đắp sự thiếu hụt rủi ro trong hàng tồn kho, nhưng vẫn duy trì mức tồn kho tối thiểu.

Kết quả

Với bản đồ, tôi cho phép bạn có một mô hình lập kế hoạch hàng tồn kho phổ biến nhưng khoa học