Các Cấp Độ Tư Duy

Levels of Cognition NGUYỄN NGỌC HIỀN Tóm tắt: Chu trình cải tiến DMAIC [Define (Xác định), Measure (Đo lường), Analyze (Phân tích), Improve (Cải thiện), Control (Kiểm soát)] mô tả các bước cải tiến quy trình một cách có hệ thống theo phương pháp Six Sigma. Song song với cách tiếp cận DMAIC, cách thức […]

Phương Pháp Tính OEE Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Giày

OEE Methodology for Footwear Production Line Nguyễn Ngọc Hiền Tóm tắt: OEE, overall equipment effectiveness, là một thuật ngữ cũng như thông số phổ biến trong Lean và TPM (total productive maintenance). Phương pháp tính OEE khá là tổng quát với kết quả từ tích 3 thành phần – Availability (thời gian), Quality (chất lượng), […]

Các Chỉ Số KPIs Thông Dụng Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Giày

CUbiquitous KPIs in Footwear Industry NGUYỄN NGỌC HIỀN Tóm tắt: Nếu bạn muốn duy trì, phát triển và cải tiến một quy trình vận hành nào đó thì trước tiên bạn phải biết quy trình đó đang hoạt động hiệu quả ở mức độ nào so với các mục tiêu được đề ra. Là người […]

Ứng dụng ANOVA trong chất lượng

NGUYỄN NGỌC HIỀN ANOVA là viết tắt của từ ANalysis Of VAriance. ANOVA là một phương pháp thống kê nhằm trình bày các bằng chứng về sự khác biệt giữa các nhóm quan sát về một hoặc một số thuộc tính hay đặc điểm là có ý nghĩa thống kê hay không. Bài sau đây […]

Hệ Thống Quản Lý Lean-Cuộc Họp Các Cấp

Daily Lean Management-Tier Meeting (Part 1) NGUYỄN NGỌC HIỀN Tóm tắt: Vận hành một hệ thống sản xuất không chỉ tập trung vào quản lý 4M (người, vật liệu, máy móc, phương pháp) và một E (môi trường) mà còn kiểm soát thông tin sản xuất. Thông tin này có thể xuất phát từ công […]